นิยมไทย นิยมไทย
           ยิ่งหลงใหลได้ปลื้มไปกับความเจริญของคนอื่นมาก
เพียงใดก็จะยิ่งหลงลืมรากเหง้าของตนเองไปมากเพียงนั้น
บ้านเรามีมรดกทางธรรมชาติ และอารยธรรมที่ล้ำค่า ด้วยมือ
ที่ช่ำชองหัตถศิลป์สืบทอดกันมาก้อนดินจึงเปลี่ยนเป็นเครื่องใช้
ใยไหมและปุยฝ้ายจึงแปรไปเป็นแพรพรรณอันงดงาม   หากเรา
ช่วยกันอุดหนุนสิ้นค้าพื้นบ้าน   มรดกเหล่านี้ก็จะสืบสานอยู่
ต่อไปอีกนับนาน

พออยู่ พอกิน