พึ่งพาตนเอง พึ่งพาตนเอง
          การทำการเกษตรที่ดีควรมีแหล่งน้ำเป็นของตนเอง ดัง
ทฤษฎีใหม่ขององค์พ่อหลวง ความจริงนั้นคนไทยเรามีความรู้
ความสามารถมากพอที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของเราเองได้ มีทรัพยากรสำหรับการผลิตสิ้นค้า
อุปโภคบริโภคภายในประเทศอย่างเพียงพอ   ดังนั้นเราจึงควร
พึ่งพาสิ่งที่เรามีอยู่   ช่วยเหลือตัวเองให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้
แม้เราจะเติบโตไม่รวดเร็วแต่เราก็จะมั่นคงด้วยพลังภายใน
ของเราเอง

พออยู่ พอกิน