ถอยหลังเพื่อก้าวหน้า ถอยหลังเพื่อก้าวหน้า
          บางครั้งที่เราเผชิญปัญหาอาจจำเป็นต้องถอยกลับมา
เพื่อหยุดคิดและไตร่ตรองให้รอบครอบ ค้นหาต้นสายปลายเหตุ
ให้ชัดเจนเพื่อจะได้แสวงหาหนทางใหม่ที่ถูกต้องและเหมาะสม
ตระเตรียมความรู้    เพิ่มพูนสติปัญญาให้เห็นหนทางก้าวหน้า
ที่แท้จริง   เมื่อเราก้าวออกเดินอีกครั้งทุกย่างก้าวจะเต็มไปด้วย
ความมั่นคงและยั่งยืน

พออยู่ พอกิน