อยู่กินเรียบง่าย กินอยู่เรียบง่าย
          วัฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทยตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
แม้บางครั้งจะมีการเฉลิมฉลอง พรั่งพร้อมไปด้วยอาหารที่วิจิตร
บรรจงตามวาระแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี   แต่ในยามปกติ
เรามีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ข้าวปลาอาหารของเราคือผลผลิต
ตามฤดูกาลจากธรรมชาติที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิติที่เรามีอยู่แล้วอย่างพอเพียง

พออยู่ พอกิน