รู้รักสามัคคี รู้รักสามัคคี
          สามัคคีคือพลัง   เป็นแนวคิดที่ได้รับปลูกฝังมา
พร้อมกับสังคมไย สะท้อนให้เห็นอยู่เสมอในงานบุญงาน
กุศลต่าง ๆ ว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกัน ผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือผู้น้อย
ผู้มีมากก็คอยเกื้อกูลผู้ขัดสน   สังคมจึงอยู่ได้อย่างยืนยง
มานับนาน   วันนี้เราจะกลับไปฟื้นฟูความสมานสามัคคีที่มีค่า
เหล่านั้น   เพื่อผนึกกำลังกันสร้างสังคมให้กลับแข็งแกร่งเป็น
ปึกแผ่นอีกครั้งภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร

พออยู่ พอกิน