เลือกทำที่ถนัด เลือกทำที่ถนัด
          สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์คือปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุน
ให้บรรพชนไทยประกอบอาชีพเพาะปลูกและสั่งสมเป็นภูมิ
ปัญญาถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน   ทุกวันนี้เรามีความถนัด
ที่ซับซ้อนและหลากหลายขึ้นตามสาขาอาชีพ   แต่เราก็ต้อง
ไม่ลืมว่าเกษตรกรรมคือแนวทางหลักที่เหมาะสมที่สุด เราต้อง
ช่วยกันผลักดันส่งเสริมยึดถือไว้   เพื่อเป็นจุดแข็งที่สำคัญและ
ทางออกที่ยั้งยืนสืบไป

พออยู่ พอกิน