พ่อของเรา

          เมืองไทยในกาลก่อนอุดมไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำ      ผู้คนยังน้อย
การทำมาหากินจึงสะดวก การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่าย
          ครั้นถึงปัจจุบัน ขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรลดลง ผู้คนกลับ
เพิ่มขึ้น    ผู้ที่ไม่ขยันขันแข็งไม่รู้จักขวนขวาย    ก็จะครองชีวิตลำบากขึ้น   และ
ถึงแม้สำหรับผู้ขยัน        หากยังคงลุมหลงอยู่กับกระแสบริโภคนิยม       ก็จะยิ่ง
ทวีความฝืดเคืองยิ่งขึ้น
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ได้ทรงตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้มานานแล้ว และได้พระราชทานแนวความคิดในการแก้ไข ฟื้นฟู

พออยู่ พอกิน

สู่ประชาราษฎร์อย่างต่อเนื่องตลอดมา              โดยกระแสหลักได้ทรงมุ่งเน้น
ไปสู่ปรัชญาการดำรงชีวิตแบบไทย         ให้นำแนวความคิดแบบพออยู่พอกิน
ในวันเก่ามาประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตที่ซับซ้อนในวันใหม่     รู้จักกิน   รู้จักใช้
อยู่อย่างไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเพือย   รับผิดชอบการงานอย่างไม่เฉื่อยชา    รู้รักสามัคคี
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้ส่วนรวม
          เราจะเป็นสังคมใหม่ที่มั่นคงด้วยพลังภายในบนรากฐานดั้งเดิมของเราได้
และก้าวมั่นทันโลกในศตวรรษใหม่สืบไปอย่างยั่งยืน

 

Telephone Organization of Thailand

 

Since : Jan 1 , 1999
Last update : Feb 26 , 2002
Brought update by :
THAI Thip Group
Design , HTML by :Tosawat  tripak